Komunikat dotyczący rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli miejskich działających na terenie Świdnicy rozpocznie się 1 marca bieżącego roku (szczegółowy terminarz w Harmonogramie rekrutacji zamieszczonym poniżej komunikatu). Począwszy od tego dnia, w przedszkolach będą wydawane i przyjmowane formularze wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dla rodziców/opiekunów prawnych biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Szczegółowych informacji dotyczących procedury rekrutacji udzielają dyrektorzy przedszkoli.

W ostatnim tygodniu lutego pojawi się komunikat dotyczący liczby wolnych miejsc i dokumenty obowiązujące w tegorocznym naborze do pobrania.

Dyrektor przedszkola

Renata Strugała

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Świdnicy na rok szkolny 2019/2020

podstawa prawna:

  • art. 154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póź. zmianami)
  • zarządzenie nr 0050-9/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Świdnicę

01.03.2019 - 15.03.2019

Złożenie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19.03.2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.03.2019

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

25.03.2019 - 29.03.2019

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia

01.04.2019

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Regulamin rekrutacji, wniosek o przyjęcie dziecka oraz oświadczenia do wniosku znajdują się w dziale Do pobrania.